4. september 2018

Børn og Unge Håndbogen 2019 er udkommet -  bestil nu jf. nedenfor.

Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage sammen med faktura/kvittering for betaling. 

Regn selv prisen ud:

1 bog:    380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.

Send din bogbestilling til: erikjapp@gmail.com

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835

ISBN: 978-87-91165-11-5

Børn og Unge Håndbogen 2019 er blevet opdateret med diverse lovændringer bl.a. om helhedsorienteret indsats, en række interessante udtalelser fra Juridisk Hotline, alle relevante principafgørelser m.v.


Indhold


Oversigt 8
Indledning 9
Generelt om børn og unge-bestemmelserne 12

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 18
1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet
og Tilbudsportalen 18
1.2. Børn og unge-udvalget 26
1.3. Klage m.v. 33
Ankestyrelsens beføjelser uden klage 36
1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 40
1.5. Domstolsprøvelse 43
1.6. Advokatbistand 47
1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 52
1.8. Bistand fra politiet 53
1.9. Børn er også borgere 58
1.10. Fælles forældremyndighed 66
1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 71
1.12. Fælles social vagtordning 73
1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 74
1.14. Kvinder og børn på krisecentre 75
1.15. Anvendelse af anden aktør 77

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og
straffebestemmelser 78
2.1. Underretningspligt 78
2.2. Oplysningspligt 85
2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 86
2.4. Straffebestemmelser 92

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 95
3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 95
3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 105
3.3. Udveksling af oplysninger i det tidlige
eller forebyggende arbejde 107

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 110
4.1. Med samtykke - så vidt muligt 111
4.2. Uden samtykke 125
4.3. Lægelig undersøgelse og behandling
uden samtykke 129
4.4. Børnehuse 132

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 136
5.1. Betingelser 136
5.2. Samtykke 140
5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger
i hjemmet for barnet/familien 143

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54,
forældrepålæg og ungepålæg m.v. 145
6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 147
6.2. Støtte i hjemmet 147
6.3. Familiebehandling 148
6.4. Familiebehandling ved døgnophold 149
6.5. Aflastningsophold 150
6.6. Fast kontaktperson 152
6.7. Anbringelse uden for eget hjem 155
6.8. Praktiktilbud 156
6.9. Anden hjælp 157
6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 158
6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 166
1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 166
2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 172
6.12. Den nænsomme anbringelse 173
6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 174
6.14. Forældrepålæg 177
6.15. Ungepålæg 184
6.16. Tilbud om udslusning til unge under 18 år,
der har afsonet frihedsstraf 189

Kap. 7 Tvangsanbringelse 191
7.1. Betingelser 191
7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne -
uanset samtykke 200
7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 201
7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 202
7.5. Opretholdelse af anbringelse 204

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 212

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan
og valg af opholdssted 220
9.1. Handleplan - unge stofmisbrugere 222
9.2. Handleplan og støtteplan
til forældrene ved anbringelse 223
9.3. Netværkssamråd og handleplaner for unge under 18 år,
der har begået voldskriminalitet eller
anden alvorlig kriminalitet 224
9.4. Handleplanens indhold og opbygning 227
9.5. Helhedsorienteret plan 233
9.6. Valg af opholdssted og skolegang 238

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier
og opholdssteder m.v. 245
10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 245
10.2. Godkendelse 250
10.3. Betaling m.v. 255

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder
anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 264
11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og
delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 265
11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 269
11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 271
Screening af unge 273

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 274
12.1. Tilsyn 274
12.2. Beslutninger under barnets ophold
uden for hjemmet 275
12.3. Opfølgning og tilsyn 286

Kap. 13 Samvær og kontakt 291
13.1. Ret til samvær og kontakt 292
13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af
samvær og kontakt 304
13.3. Klageadgang 315

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 317
14.1. Lovens formål, anvendelsesområde
og voksenansvar 317
14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller un-
der en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 321

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og
videreførelse af anbringelser 325
15.1. Ophør af foranstaltninger 325
15.2. Videreførelse af anbringelser 337

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 345
16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 347
16.2. Servicelovens almindelige tilbud 360

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 364

Kap. 18 Adoption uden samtykke 372

Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v.
  uden samtykke 380

Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 382

Bilag II a: Bkg. om plejefamilier (nr. 809 af 23.6.2016) 383

Bilag III: Serviceloven (uddrag) 387

Bilag IV: Retssikkerhedsloven (uddrag) 424

Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for
børn og unge under 18 år samt for døgnophold og
udslusningsophold for unge i alderen 18 til og
med 22 år (nr. 712 af 19.6.2013) 437

Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og
unge-udvalgene (nr. 1615 af 14.12.2016) 440

Bilag VII: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 442

Bilag VIII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2019) 449

Anvendt lovmateriale m.v. 453
Principafgørelser 454
Lovregister 460
Stikordsregister 462

Anvendte forkortelser i bogen:
SEL = Lov om social service
RSL = Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
VA = Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
JH = Juridisk Hotline (Ankestyrelsen)

Er der ikke anført nogen forkortelse foran en §, kan du gå ud fra, at det er en § i serviceloven.

Juridisk Hotline (JH):
Som læseren vil kunne se en række steder i bogen, har jeg medtaget et antal svar givet af Juridisk Hotline på Ankestyrelsens hjemmeside (ast.dk). Fra hjemmesiden: “Et svar fra juridisk hotline er en vejledning, der gives til kommuner. Der er ikke tale om en afgørelse. Vejledningen sker med forbehold for, at Ankestyrelsen måske ikke kender hele oplysningsgrundlaget og måske heller ikke tidligere har forholdt sig til problemet i en principafgørelse.”

Det betyder således, at sådanne svar ikke har samme vægt som principafgørelser. Alligevel har jeg medtaget en række svar pga. den vejledningsværdi, som de indeholder.

3. september 2017

NB: Børn og Unge Håndbogen 2018 er ved at være udsolgt. 
Børn og Unge Håndbogen 2019 udkommer snart (medio september).

Børn og Unge Håndbogen 2018 (20. udgave) udkom mandag d. 18. september 2017.

Pris: 300 kr. inkl. moms. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage sammen med faktura/kvittering for betaling. Regn selv prisen ud:

1 bog:    380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.

Send din bogbestilling til: erikjapp@gmail.com

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835

ISBN: 978-87-91165-11-5

Børn og Unge Håndbogen 2018 er blevet opdateret med diverse lovændringer, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, en lang række udtalelser fra Juridisk Hotline, alle relevante principafgørelser m.v.

Indhold
Oversigt 8
Indledning 9
Generelt om børn og unge-bestemmelserne 12

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 18
1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet og Tilbudsportalen 18
1.2. Børn og unge-udvalget 26
1.3. Klage m.v. 33
Ankestyrelsens beføjelser uden klage 36
1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 40
1.5. Domstolsprøvelse 43
1.6. Advokatbistand 47
1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 52
1.8. Bistand fra politiet 54
1.9. Børn er også borgere 59
1.10. Fælles forældremyndighed 66
1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 72
1.12. Fælles social vagtordning 74
1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 75
1.14. Kvinder og børn på krisecentre 76
1.15. Anvendelse af anden aktør 77

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser 79
2.1. Underretningspligt 79
2.2. Oplysningspligt 86
2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 86
2.4. Straffebestemmelser 93

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 96
3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 96
3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 106
3.3. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde 107

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 110
4.1. Med samtykke - så vidt muligt 111
4.2. Uden samtykke 126
4.3. Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke 129
4.4. Børnehuse 132

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 137
5.1. Betingelser 137
5.2. Samtykke 141
5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger i hjemmet for barnet/familien 144

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 147
6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 149
6.2. Støtte i hjemmet 149
6.3. Familiebehandling 150
6.4. Familiebehandling ved døgnophold 151
6.5. Aflastningsophold 152
6.6. Fast kontaktperson 154
6.7. Anbringelse uden for eget hjem 157
6.8. Praktiktilbud 158
6.9. Anden hjælp 159
6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 160
6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 168
1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 168
2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 174
6.12.  Den nænsomme anbringelse 175
6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 176
6.14. Forældrepålæg 178
6.15. Ungepålæg 186
6.16. Tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf 191

Kap. 7 Tvangsanbringelse 193
7.1. Betingelser 193
7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 202
7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 203
7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 206
7.5. Opretholdelse af anbringelse 208

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 216

Kap. 9 Handleplaner og valg af opholdssted 224
9.1. Handleplan - unge stofmisbrugere 226
9.2. Handleplan og støtteplan til forældrene ved anbringelse 227
9.3. Netværkssamråd og handleplaner for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet  eller anden alvorlig kriminalitet 229
9.4. Handleplanens indhold og opbygning 231
9.5. Valg af opholdssted og skolegang 237

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 244
10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 244
10.2. Godkendelse 249
10.3. Betaling m.v. 254

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 263
11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 264
11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 267
11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 270
Screening af unge 271

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 273
12.1. Tilsyn 273
12.2. Beslutninger under barnets ophold uden for hjemmet 274
12.3. Opfølgning og tilsyn 285

Kap. 13 Samvær og kontakt 290
13.1. Ret til samvær og kontakt 291
13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af samvær og kontakt 303
13.3. Klageadgang 313

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 315
14.1. Lovens formål, anvendelsesområde og voksenansvar 315
14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller under en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 320

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser 324
15.1. Ophør af foranstaltninger 324
15.2. Videreførelse af anbringelser 335

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 343
16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 345
16.2. Servicelovens almindelige tilbud 358

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 362

Kap. 18 Adoption uden samtykke 370

Bilag I:Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 378
Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 380
Bilag II a: Bkg. om plejefamilier (nr. 809 af 23.6.2016) 381
Bilag III: Serviceloven (uddrag) 386
Bilag IV: Retssikkerhedsloven (uddrag) 423
Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 712 af 19.6.2013) 436
Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 1615 af 14.12.2016) 439
Bilag VII: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 441
Bilag VIII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2018) 448

Anvendt lovmateriale m.v. 452
Principafgørelser 453
Lovregister 459
Stikordsregister 461

Anvendte forkortelser i bogen:
SEL = Lov om social service
RSL = Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
VA = Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
PA = Principafgørelse
JH = Juridisk Hotline (Ankestyrelsen)

Er der ikke anført nogen forkortelse foran en §, kan du gå ud fra, at det er en § i serviceloven.

Juridisk Hotline (JH):
Som læseren vil kunne se en række steder i bogen, har jeg medtaget et antal svar givet af Juridisk Hotline på Ankestyrelsens hjemmeside (ast.dk). Fra hjemmesiden: “Et svar fra juridisk hotline er en vejledning, der gives til kommuner. Der er ikke tale om en afgørelse. Vejledningen sker med forbehold for, at Ankestyrelsen måske ikke kender hele oplysningsgrundlaget og måske heller ikke tidligere har forholdt sig til problemet i en principafgørelse.”
Det betyder således, at sådanne svar ikke har samme vægt som principafgørelser. Alligevel har jeg medtaget en række svar pga. den vejledningsværdi, som de indeholder.

14. september 2016

Børn og Unge Håndbogen 2017 (19. udgave) udkom fredag d. 16. september 2016. 

Udgået/udsolgt.

Pris: 300 kr. inkl. moms. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage sammen med faktura/kvittering for betaling. Regn selv prisen ud:

1 bog:    380 kr. incl. moms og brevforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og brevforsendelse.
3 bøger: 1000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

1 bog/2 bøger fremsendes med PostDanmark som Quickbrev, der bør være fremme hos modtageren næste hverdag, når bestillingen afsendes en hverdag.
3 bøger og derover fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling. Betaling kan også ske via MobilePay eller Swipp til tlf.: 3035 1765.

Send din bogbestilling til: erikjapp@gmail.com

ISBN:  978-87-91165-09-2

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835

Børn og Unge Håndbogen 2017 er blevet opdateret med diverse lovændringer, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand, en lang række udtalelser fra Juridisk Hotline, alle relevante principafgørelser m.v.

Bogen er bl.a. opdateret med disse lovændringer:

1) Lov nr. 133 af 16.2.2016 (LF 76) om ændring af forældreansvarsloven og lov om
social service (forældremyndighed, når den ene forælder har forvoldt den anden
forælders død, overførsel af forældremyndighed til samlevende par m.v.)

2) Lov nr. 647 af 8.6.2016 (LF 163) om ændring af lov om social service, lov om
socialtilsyn og lov om folkeskolen (konsekvensændringer som følge af lov om
voksenansvar for anbragte børn og unge m.v.)

3) Lov nr. 994 af 30.8.2015 (LF 4 2014/2) om kommunernes finansiering af visse
offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

4) Lov nr. 1741 af 22.12.2015 (LF 6) om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).

5) Lov nr. 380 af 27.4.2016 (L 129) om ændring af lov om retssikkerhed og administration
på det sociale område og forskellige andre love (betalings- og handlekommune
ved ophold i veterantilbud m.v.)

Endvidere er bogen opdateret med Lov om voksenansvar (LF 162 15/16) gældende pr. 1.1.2017:

"2016: Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 5.11.2015 en aftale om rammerne for voksenansvar over for anbragte børn og unge (Klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge).
Aftalen fulgte op på aftalen om udmøntningen af satspuljen for 2016 for social- og indenrigsområdetPartierne ønskede med aftalen, at det skulle være helt tydeligt, hvornår der er adgang til at anvende magt over for et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, og hvornår der ikke er adgang hertil.
Aftalen indebar, at der skulle ske en tydeliggørelse af de eksisterende regler på området, herunder en tydeliggørelse af børn og unges grundlæggende rettigheder i relation til magtanvendelse, adgangen til kortvarig fastholdelse og bortvisning samt adgangen til at anvende rusmiddeltest med samtykke.
Partierne var også enige om at foretage visse udvidelser af adgangen til at anvende magt over for anbragte børn og ungeUdvidelserne omfatter tilbageholdelse under anbringelsen på anbringelsessteder, undersøgelse af et barn eller en ungs person på sikrede døgninstitutioner, afværgehjælp m.vi kommunale plejefamilier, udbredelse af regelsættet om voksenansvar til interne skoler samt tilbageførelse ved rømning.
Endelig var partierne enige om, at der fortsat skal ske registrering og indberetning
af anvendelsen af magt over for barnet eller den unge."


Indhold

Oversigt   8

Indledning   9

Generelt om børn og unge-bestemmelserne 13

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v 19
1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet og Tilbudsportalen  19
1.2. Børn og unge-udvalget  28
1.3. Klage m.v  34
Ankestyrelsens beføjelser uden klage 38
1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 42
1.5. Domstolsprøvelse  44
1.6. Advokatbistand  49
1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 54
1.8. Bistand fra politiet  55
1.9. Børn er også borgere  60
1.10. Fælles forældremyndighed  68
1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 74
1.12. Fælles social vagtordning  76
1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 77
1.14. Kvinder og børn på krisecentre 78
1.15. Anvendelse af anden aktør  80

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt ogstraffebestemmelser  81
2.1. Underretningspligt  81
2.2. Oplysningspligt  88
2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 89
2.4. Straffebestemmelser  95

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v 98
3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v 98
3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 108
3.3. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde  110

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 113
4.1. Med samtykke - så vidt muligt 114
4.2. Uden samtykke  127
4.3. Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke  131
4.4. Børnehuse  133

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 138
5.1. Betingelser  138
5.2. Samtykke  142
5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger i hjemmet for barnet/familien 144

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v 148
6.1. Ophold i dagtilbud m.v  150
6.2. Støtte i hjemmet  150
6.3. Familiebehandling  151
6.4. Familiebehandling ved døgnophold 152
6.5. Aflastningsophold  153
6.6. Fast kontaktperson  155
6.7. Anbringelse uden for eget hjem 159
6.8. Praktiktilbud  159
6.9. Anden hjælp  161
6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 161
6.11. Støtteperson m.vog koordinator 169
  1: Støtteperson m.vved anbringelse - § 54 169
  2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 175
6.12. Den nænsomme anbringelse 176
6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 177
6.14. Forældrepålæg  180
6.15. Ungepålæg  188
6.16. Tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf  193

Kap. 7 Tvangsanbringelse  196
7.1. Betingelser  196
7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke  205
7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 206
7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 209
7.5. Opretholdelse af anbringelse 211

Kap. 8 Foreløbige afgørelser  220

Kap. 9 Handleplaner og valg af opholdssted 228
9.1. Handleplan - unge stofmisbrugere 230
9.2. Handleplan og støtteplan til forældrene ved anbringelse 231
9.3. Netværkssamråd og handleplaner for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet  233
9.4. Handleplanens indhold og opbygning 235
9.5. Valg af opholdssted og skolegang 241

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v  248
10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v 248
10.2. Godkendelse  253
10.3. Betaling m.v  258

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v 267
11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 268
11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 272
   Screening af unge  273
11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 274

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v 276
12.1. Tilsyn  276
12.2. Beslutninger under barnets ophold uden for hjemmet  277
12.3. Opfølgning og tilsyn  287

Kap. 13 Samvær og kontakt  292
13.1. Ret til samvær og kontakt  293
13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af samvær og kontakt  305
13.3. Klageadgang  313

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 316
14.1. Lovens formål, anvendelsesområde og voksenansvar  316
14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller under en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 321

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser 325
15.1. Ophør af foranstaltninger  325
15.2. Videreførelse af anbringelser 336

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 345
16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 347
16.2. Servicelovens almindelige tilbud 360

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 364

Kap. 18 Adoption uden samtykke  372

Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke  380
Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl 382
Bilag II a: Bkgom plejefamilier (nr809 af 23.6.2016) 383
Bilag III: Serviceloven (uddrag)  388
Bilag IV: Retssikkerhedsloven (uddrag) 424
Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr712 af 19.6.2013) 437
Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr1127 af 24.9.2015) 440
Bilag VII: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge (nr. 619 af 8.6.2016)  442
Bilag VIII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2017) 449
Anvendt lovmateriale m.v  453
Principafgørelser  454
Lovregister   460
Stikordsregister  462

Anvendte forkortelser i bogen:
SEL = Lov om social service
RTL = Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
VA = Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
PA = Principafgørelse
JH = Juridisk Hotline (Ankestyrelsen)

Er der ikke anført nogen forkortelse foran en §, kan du gå ud fra, at det er en § i serviceloven.

Juridisk Hotline (JH):
Som læseren vil kunne se en række steder i bogen, har jeg medtaget et antal svar givet af
Juridisk Hotline på Ankestyrelsens hjemmeside (ast.dk). Fra hjemmesiden: “Et svar fra juridisk hotline er en vejledning, der gives til kommunerDer er ikke tale om en afgørelse.
Vejledningen sker med forbehold for, at Ankestyrelsen måske ikke kender hele oplysningsgrundlaget og måske heller ikke tidligere har forholdt sig til problemet i en principafgørelse.”


Det betyder således, at sådanne svar ikke har samme vægt som principafgørelser. Alligevel har jeg medtaget en række svar pga. den vejledningsværdi, som de indeholder.