27. marts 2019

Forvaltnings- og HandicapRet

ISBN: 978-87-91165-14-6
Udgivelsesdato: 9.4.2019

Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage. 

Bogen er i B5-format (17,6 x 25 cm) og er på 314 sider.


Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag. 

Send din bogbestilling til: erikjapp@gmail.com

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835


Regn selv prisen ud:

1 bog:    380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.


Målgruppe:

Bogen er særdeles anvendelig for borgere med nedsat funktionsevne og for pårørende, for kommunernes sagsbehandlere, for medlemmer af kommunernes handicapråd og andre, der privat eller professionelt beskæftiger sig med børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne. Bogen vil også med fordel kunne anvendes i undervisningssammenhæng f.eks. på socialrådgiveruddannelsen, da bogen giver en solid indføring i de vigtigste forvaltningsretlige regler og reglernes anvendelse i praksis.


Fra bogens forord:

I mit arbejde inden for området børn og voksne med handicap er jeg stødt på ganske mange problemstillinger, hvor det har været nødvendigt at rette blikket temmeligt skarpt på lovgivningen. Landets kommuner er for det meste hårdt pressede økonomisk. Budgetterne skal holdes - også budgetterne for personer med handicap. Ofte fortolkes servicelovens bestemmelser om hjælp til personer med handicap ganske snævert og nogle gange for snævert. Det presser borgere med handicap, og hvis de ikke kender til deres rettigheder, kan det være temmeligt svært at få den hjælp, som borgeren efter loven har ret til.

I denne bog sætter jeg fokus på retssikkerhed og forvaltning, samtidigt med at en række af servicelovens bestemmelser om hjælp til personer med et handicap omtales.  Jeg berører således blot anden lovgivnings bestemmelser om hjælp til personer med et handicap periferisk.

Jeg har valgt at tage udvalgte emner og centrale problemstillinger inden for forvaltnings- og handicapretten under behandling for at give læseren et indblik i, hvilke faktorer der skal fokuseres på, når der skal findes et svar på spørgsmålet eller problemstillingen.

For en generel indføring i gældende lovgivning kan jeg henvise til borger.dk. 

Nogle af bogens artikler har ikke været offentliggjort tidligere, mens andre af bogens artikler i anden sammenhæng har været hel eller delvist offentliggjort på dukh.dk. Mange af de tidligere offentliggjorte artikler er omarbejdet og tilføjet nye aspekter. For en ordens skyld skal det nævnes, at det er artikler, som jeg under min ansættelse i DUKH fra 2009 til og med 2018 har udarbejdet og offentliggjort i form af Praksisnyt.

Alle artikler, der er medtaget i denne bog, er fuldt opdaterede, dvs. ny lovgivning og principafgørelser m.v. er indarbejdet overalt i bogen.

Jeg håber, at bogen kan medvirke til at øge kendskabet til den sociale lovgivning inden for handicapområdet. Hvis du har kommentarer til bogens indhold eller gode idéer til supplerende materiale, der med fordel kan medtages, er du velkommen til at sende mig en mail. Send din mail til: erikjapp@gmail.com.

Indhold

Indledning 7

Handicappolitiske principper og værdier:

Hvad betyder kompensationsprincippet i praksis? 8
Sektoransvarlighedsprincippet, lex specialis og afgrænsningsaspektet 11
Lighedsprincippet - hvad betyder det? 14
Værdi: Værdighed inden for handicapområdet 17
Normaliseringsprincippet: Ret til et liv så nær det normale som muligt 20


Sagsbehandling og forvaltning:

Rådgivning: Rådgivningsydelser efter serviceloven 24
Vejledning: Kommunens pligt til at yde vejledning, mangelfuld vejledning m.v. 27
Ansøgning: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v. 29
Ansøgning: Hvem er eller kan være part i en ansøgningssag? 32
Ansøgning: Gælder en bevilling altid fra ansøgningsdatoen? 36
Sagsbehandling: Hurtighedsprincippet - hvad sker der, hvis det ikke overholdes? 39
Sagsbehandling: Medvirken i egen sag 42
Sagsbehandling: Anvendelse af tro og love-erklæringer i serviceloven 44
Sagsbehandling: Kan og skal-bestemmelser - er der nogen reel forskel? 47
Sagsbehandling: Hvad er en garantiforskrift - hvad sker der, hvis den ikke overholdes? 50
Sagsbehandling: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant 52
Sagsbehandling: Lydoptagelse af møder - må det finde sted? 55
Sagsbehandling: Må kommunen begrænse en borgers kontakt til dem? 57
Sagsoplysning: Når borgeren og kommunen er uenige om oplysningsgrundlaget 60
Sagsoplysning: Manglende medvirken til sagens oplysning 62
Sagsoplysning: Notatpligt 65
Sagsoplysning: Har en borger ret til at få slettet oplysninger i sin sag? 67
Vurdering: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 69
Vurdering: Konkret og individuel vurdering 72
Vurdering: Inddragelse af økonomiske hensyn 74
Partshøring: Partshøring og agterskrivelse 75
Partshøring: Hvad er en rimelig svarfrist ved partshøring? 78
Afgørelse: Når kommunen træffer afgørelse - eks.: § 97 80
Afgørelse: Hvornår skal/kan en afgørelse tillægges opsættende virkning? 83
Afgørelse: Hvis kommunen undlader at fremsende en afgørelse til en partsrepræsentant 86
Begrundelse: Begrundelse af afgørelse 88
Begrundelse: Hvornår har en borger ret til en særlig uddybende begrundelse? 89
Udførelse: Iværksættelse af afgørelse 91
Udførelse: Faktisk forvaltningsvirksomhed 92
Opfølgning: Opfølgning af løbende ydelser efter serviceloven 95
Opfølgning: Ophør eller ændring af løbende bevilling - indrettelseshensynet 98
Aktindsigt: Aktindsigt i egen sag 100
Klage: Hvem kan der klages til - hvad kan der klages over 104
Klage: Klagevejledning i afgørelsessager 106
Klage: Når klagefristen er overskredet 109
Klage: Inddragelse af nye oplysninger i klagesag (nova) 111
Klage: Genvurdering i klagesager - hvordan er reglerne? 114
Klage: Hastebehandling af klagesag 116
Klage: Hvad betyder det, når Ankestyrelsen hjemviser en sag til kommunen? 117
Forældelse: Forældelse af krav - suspension af forældelsesfristen 119
Tilbagebetaling: Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven 122
Flytning: Flytning til anden kommune 125


Børn og unge:

SEL § 32: Optagelse i og betaling for særlige dagtilbud 129
SEL § 32 a: Hjemmetræning - godkendelse m.v. 132
SEL § 41: Målgruppevurdering efter § 41 - med/uden behandling 134
SEL § 41: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres? 137
SEL § 41: Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over? 278
SEL § 41: Kan et barn med ADHD få støtte til merudgifter, når barnet går i en almindelig folkeskoleklasse? 140
SEL § 41: Omberegning af merudgiftsydelse efter § 41 141
SEL § 41: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil 282
§ 41/§ 42: Når der er mulighed for operation eller medicinsk behandling 144
SEL § 42: Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse - afviklingsperiode 146
SEL § 42: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste 148
SEL § 42: Fra ledighed m.v. til tabt arbejdsfortjeneste 151
SEL § 42: Beregningsgrundlag ved uafbrudt/afbrudt forløb 153
SEL § 42: Tillæg til ferieformål jf. § 42 154
SEL § 42: Tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag 157
SEL § 42: Samspil mellem § 42, § 118 og barselslovens § 26 160
SEL § 44: Muligheder for aflastning og afløsning 163
SEL § 45: Ledsagerordning til børn og unge mellem 12 og 18 år 166

Skole: Specialundervisning m.v. i folkeskolen 167
Skole: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet 172
Skole/§ 41: Udgiften til befordring til og fra skole og til og fra skolefritidsordning 175


Unge ved overgangen til voksentilværelsen:

Efterskoleophold til unge med nedsat funktionsevne 178
Overgangshandleplan og helhedsorienteret plan 182
Efterværn og opretholdt anbringelse og samspil med andre ydelser 186
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - hvem er omfattet m.v.? 190
Førtidspension ved det fyldte 18. år 193
Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne 194
Når unge visiteres til botilbud efter almenboligloven og ikke har råd til at betale huslejen 197


Voksne:

SEL § 12: Opsøgende arbejde og rådgivning - gælder pligten til opsøgende arbejde også i forhold til f.eks. voksne med ADHD? 200
SEL § 85: Socialpædagogisk hjælp efter § 85 - betingelser, afgrænsning og rammer 202
SEL § 85: Socialpædagogisk ledsagelse til selvvalgte aktiviteter 204
SEL § 95: Kontant tilskud efter servicelovens § 95, stk. 3 207
SEL § 96: Opsplitning af BPA-ordninger i små bidder og hjælp døgnet rundt 212
SEL § 96: Kan en borger med en BPA-ordning efter § 96 få en ekstra hjælper med under ferie i udlandet? 214
SEL § 97: Kan en borger få en ledsagerordning efter § 97, hvis borgeren ikke verbalt kan kommunikere med sin ledsager? 217
SEL § 97: Kan en ægtefælle eller en anden nærtstående ansættes som ledsager? 218
SEL § 97: Ledsageropgaver 220
SEL § 100: Merudgifter til voksne og begrebet “indgribende karakter” 223
SEL § 100: Hvad betyder begrebet: ”… at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger”? 227
SEL § 100: Skal alle lidelser indgå i vurderingsgrundlaget ved ansøgning om hjælp efter § 100? 229
SEL § 100: Er der flere indgange til merudgiftsydelse efter § 100? 231
SEL § 100: Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over? 278
SEL § 100: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil 282
SEL § 102: Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 233
SEL § 103: Beskyttet beskæftigelse - rettigheder m.v. 235
SEL § 104: Aktivitets- og samværstilbud - rettigheder m.v. 237
Flere §§’er: Visitation til botilbud m.v. 238
SEL § 107: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter § 107 240
SEL § 108: Frit valg af længerevarende botilbud efter § 108 og botilbud efter anden lovgivning 243
SEL § 108: Må kommunen placere en borger med behov for et botilbud efter § 108 på venteliste? 246
SEL § 129: Når værgen ønsker, at en borger skal flyttes til et andet botilbud 249
SEL § 129: Flytning fra egnet botilbud jf. § 129, stk. 4 - egen interesse 252
SEL § 141: Handleplan eller evt. en helhedsorienteret plan 255
Flere §§’er: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne 257

Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde 262
Ansøgning om fleksjob, ressourceforløb m.v. 264
Muligheder for førtidspensionister for at vende tilbage til arbejdsmarkedet 268
Støtte til folkepensionister med nedsat funktionsevne og lidt om SUPP 272


Fælles for børn, unge og voksne:

Skal der foreligge en lægelig diagnose, før det kan vurderes, om funktionsevnen er varigt nedsat? 275
Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over? 278
Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil 282
Vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 2 287
Hjælp til rengøring efter serviceloven til borgere med nedsat funktionsevne 290
Bevilling af forbrugsgoder efter servicelovens § 113 294
Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler 298
Gangdistancens rolle ved tilkendelse af transportmidler efter serviceloven? 300
Borgerens samlede kørselsbehov kan tilgodeses ved andre ordninger 303
Boligindretning efter § 116 og mur- og nagelfast 306
Når der er behov for mere omfattende ændringer af boligen 307
Hvilke krav kan der stilles til en ægtefælle og andre husstandsmedlemmer ved ydelser efter serviceloven m.v.? 308


Bilag:

Anvendt lovmateriale 312
Eksempel på tjekliste - servicelovens § 97 314

Ingen kommentarer: