5. august 2019

Børn og Unge Håndbogen 2020

ISBN: 978-87-91165-13-9
Børn og Unge Håndbogen 2020 (464 sider)
Udgivelsesdato: 13.9.2019


Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage.

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835


Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.Regn selv prisen ud for køb af BU 2020:

1 bog:    380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.


Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.

******

Denne 22. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love, vejledninger, principafgørelser, JH-svar og takster m.v., siden bogen sidst udkom i september 2018.

Relevante og indarbejdede lovændringer i folketingsåret 2018/2019:

  1. Lov nr. 1530 af 18.12.2018 (LF 8) om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (mere kvalitet i plejefamilier)
  2. Lov nr. 1705 af 27.12.2018 (LF 84) om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
  3. Lov nr. 1711 af 27.12.2018 (LF 91) om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
  4. Lov nr. 1720 af 27.12.2018 (LF 85) om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)
  5. Lov nr. 278 af 26.3.2019 (LF 60) om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
  6. Lov nr. 497 af 1.5.2019 (LF155) om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)

Hertil kommer ændringer i straffelovens § 156 og § 157 (pligtforsømmelse m.v.) og indførelse af straffelovens § 215 a (kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare). Endelig er der i Lov om Familieretshuset indført en bestemmelse om kommunens initiativret (lovens § 24), som er omtalt i denne bog.


*****

Indhold

Oversigt 8
Indledning 9
Generelt om børn og unge-bestemmelserne 14

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 20
1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet g Tilbudsportalen 20
1.2. Børn og unge-udvalget 30
1.3. Klage m.v. 37
Ankestyrelsens beføjelser uden klage 40
1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 45
1.5. Domstolsprøvelse 48
1.6. Advokatbistand 52
1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 57
1.8. Bistand fra politiet 58
1.9. Børn er også borgere 64
1.10. Fælles forældremyndighed 71
1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 77
1.12. Fælles social vagtordning 80
1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 81
1.14. Kvinder og børn på krisecentre 82
1.15. Anvendelse af anden aktør 83

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser 85
2.1. Underretningspligt 85
2.2. Oplysningspligt 93
2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 93
2.4. Straffebestemmelser 101

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 107
3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 107
3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 117
3.3. Særlig familievejlederordning for børn med handicap 119
3.4. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde 120

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 123
4.1. Med samtykke - så vidt muligt 124
4.2. Uden samtykke 138
4.3. Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke 142
4.4. Børnehuse 145

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 149
5.1. Betingelser 149
5.2. Samtykke 154
5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger i hjemmet 157

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 159
6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 161
6.2. Støtte i hjemmet 161
6.3. Familiebehandling 162
6.4. Familiebehandling ved døgnophold 163
6.5. Aflastningsophold 164
6.6. Fast kontaktperson 165
6.7. Anbringelse uden for eget hjem 169
6.8. Praktiktilbud 170
6.9. Anden hjælp 171
6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 172
6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 181
1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 181
2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 187
6.12. Den nænsomme anbringelse 188
6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 189
6.14. Forældrepålæg 192
6.15. Børne- og ungepålæg 200
6.16. Tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf 207

Kap. 7 Tvangsanbringelse 209
7.1. Betingelser 210
7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 219
7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 220
7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 222
7.5. Opretholdelse af anbringelse 223

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 232

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan og valg af opholdssted 242
9.1. Handleplan - unge stofmisbrugere 244
9.2. Handleplan og støtteplan til forældrene ved anbringelse 245
9.3. Netværkssamråd og handleplaner for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet
       eller anden alvorlig kriminalitet 246
9.4. Handleplanens indhold og opbygning 251
9.5. Helhedsorienteret plan 257
9.6. Valg af opholdssted og skolegang 262

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 268
10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 268
10.2. Godkendelse 281
10.3. Betaling m.v. 284

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 292
11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 294
11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 297
11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 300
       Screening af unge  301

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 303
12.1. Tilsyn 303
12.2. Beslutninger under barnets ophold uden for hjemmet 305
12.3. Opfølgning og tilsyn 317

Kap. 13 Samvær og kontakt 322
13.1. Ret til samvær og kontakt 323
13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af samvær og kontakt 334
13.3. Klageadgang 348

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 350
14.1. Lovens formål, anvendelsesområde og voksenansvar 350
14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller under en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 355

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser 358
15.1. Ophør af foranstaltninger 358
15.2. Videreførelse af anbringelser 371

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 380
16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 382
16.2. Servicelovens almindelige tilbud 395

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 399

Kap. 18 Adoption uden samtykke 407


Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 418
Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 420
Bilag III: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 422
Bilag IV: Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 431
Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 535 af 2.5.2019) 445
Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 727 af 10.7.2019) 448
Bilag VII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2020) 450

Anvendt lovmateriale m.v. 454
Principafgørelser 455
Lovregister 460

Stikordsregister 462

Ingen kommentarer: