17. august 2020

Børn og Unge Håndbogen 2021

Børn og Unge Håndbogen 2021 (464 sider) + lovtillæg (36 sider)

Udgivelsesdato: 1.9.2020

Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. 

Bestilling: Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage.

Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835

NB: Børn og Unge Håndbogen 2022 udkommer medio september 2021.
Regn selv prisen ud for køb af BU 2021:

1 bog:     380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 20 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579 - gerne som straksoverførsel. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.


                                                                             ******

Bemærk: Efter at BU 2021 gik i trykken har KL udsendt ny tilrettet taksttabel for 2021

                                                                             ******

Denne 23. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love, vejledninger, principafgørelser og takster m.v., siden bogen sidst udkom i september 2019.


Relevante og indarbejdede lovændringer i folketingsåret 2019/2020:

Serviceloven:

  1. Lov nr. 1421 af 17.12.2019 (LF 7) om ændring af lov om social service og ligningsloven (styrket behandlingsgaranti for personer med et stofmisbrug m.v.).
  2. Lov nr. 1433 af 17.12.2019 (LF 8) om ændring af lov om social service (afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.).
  3. Lov nr. 136 af 25.2.2020 (LF 68 A) om ændring af lov om social service (ro og stabilitet for udsatte børn og unge og fuldbyrdelse af tvangsmæssige afgørelser om ændret anbringelsessted uden samtykke)
  4. Lov nr. 137 af 25.2.2020 (LF 68 B) om ændring af lov om social service (styrkelse af forældres retssikkerhed i anbringelsessager, hensyn til barnets skolegang ved valg af anbringelsessted og ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børns og unges egenbetaling m.v.)
  5. Lov nr. 1058 af 30.6.2020 (LF 173) om ændring af lov om social service (psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter)

                                                                                ******

Indhold

Oversigt 8

Indledning 9

Generelt om børn og unge-bestemmelserne 14

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 19

1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet og Tilbudsportalen 19

1.2. Børn og unge-udvalget 28

1.3. Klage m.v. 35

Ankestyrelsens beføjelser uden klage 38

1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 43

1.5. Domstolsprøvelse 46

1.6. Advokatbistand 50

1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 55

1.8. Fuldbyrdelse af afgørelser og bistand fra politiet 56

1.9. Børn er også borgere 64

1.10. Fælles forældremyndighed 71

1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 76

1.12. Fælles social vagtordning 78

1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 79

1.14. Kvinder og børn på krisecentre 80

1.15. Anvendelse af anden aktør 82

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og

straffebestemmelser 83

2.1. Underretningspligt 83

2.2. Oplysningspligt 91

2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 91

2.4. Straffebestemmelser 99

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 105

3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 105

3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 115

3.3. Særlig familievejlederordning for børn med handicap 117

3.4. Udveksling af oplysninger i det tidlige

eller forebyggende arbejde 118

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 121

4.1. Med samtykke - så vidt muligt 122

4.2. Uden samtykke 137

4.3. Lægelig undersøgelse og behandling

uden samtykke 141

4.4. Børnehuse 143

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 148

5.1. Betingelser 148

5.2. Samtykke 153

5.3. Afgørelse uden samtykke om

foranstaltninger i hjemmet 156

 Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 158

6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 160

6.2. Støtte i hjemmet 160

6.3. Familiebehandling 161

6.4. Familiebehandling ved døgnophold 162

6.5. Aflastningsophold 163

6.6. Fast kontaktperson 165

6.7. Anbringelse uden for eget hjem 168

6.8. Praktiktilbud 169

6.9. Anden hjælp 171

6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 171

6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 180

1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 180

2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 187

6.12. Den nænsomme anbringelse 188

6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 189

6.14. Forældrepålæg 191

6.15. Børne- og ungepålæg 200

6.16 Netværkssamråd for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet 206

6.17. Tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf 211

Kap. 7 Tvangsanbringelse 213

7.1. Betingelser 214

7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 223

7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 224

7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 226

7.5. Opretholdelse af anbringelse 228

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 236

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan og valg af opholdssted 246

9.1. Handleplan og støtteplan

til forældrene ved anbringelse 248

9.2. Handleplanens indhold og opbygning 249

9.3. Helhedsorienteret plan 255

9.4. Valg af opholdssted og skolegang 260

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 267

10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 267

10.2. Godkendelse 280

10.3. Betaling m.v. 283

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 291

11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 293

11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 296

11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 299

Screening af unge 300

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 302

12.1. Tilsyn 302

12.2. Beslutninger under barnets ophold

uden for hjemmet 304

12.3. Opfølgning og tilsyn 317

Kap. 13 Samvær og kontakt 323

13.1. Ret til samvær og kontakt 324

13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af

samvær og kontakt 335

13.3. Klageadgang 349

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 351

14.1. Lovens formål, anvendelsesområde

og voksenansvar 351

14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller un-

der en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 356

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og

videreførelse af anbringelser 359

15.1. Ophør af foranstaltninger 359

15.2. Videreførelse af anbringelser 373

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 382

16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 384

16.2. Servicelovens almindelige tilbud 397

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 400

Kap. 18 Adoption uden samtykke 407

Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 418

Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 420

Bilag III: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 422

Bilag IV: Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 431

Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 535 af 2.5.2019) 445

Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 727 af 10.7.2019) 448

Bilag VII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2021) 450

Anvendt lovmateriale m.v. 454

Principmeddelelser 455

Lovregister 460

Stikordsregister 462

Ingen kommentarer: