24. august 2021

Børn og Unge Håndbogen 2022

 

Børn og Unge Håndbogen 2022 (464 sider) + lovtillæg (36 sider)

Udgivelsesdato: 7.9.2021

Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. 

Bestilling: Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage.

Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835Regn selv prisen ud for køb af BU 2022:

1 bog:     380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 20 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579 - gerne som straksoverførsel. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.


                                                                             ******

Denne 24. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love, vejledninger, principafgørelser og takster m.v., siden bogen sidst udkom i september 2020.


Indhold

Oversigt 8

Indledning 9

Generelt om børn og unge-bestemmelserne 14

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 19

1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet og Tilbudsportalen 19

1.2. Børn og unge-udvalget 27

1.3. Klage m.v. 34

Faktisk forvaltningsvirksomhed 36

Opsættende virkning 39

Ankestyrelsens beføjelser uden klage 40

1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 44

1.5. Domstolsprøvelse 47

1.6. Advokatbistand 51

1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 55

1.8. Fuldbyrdelse af afgørelser og bistand fra politiet 56

1.9. Børn er også borgere 64

1.10. Fælles forældremyndighed 71

1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 75

1.12. Fælles social vagtordning 78

1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 79

1.14. Kvinder og børn på krisecentre 80

1.15. Overgang til voksenlivet for unge med nedsat funktionsevne 81

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser 85

2.1. Underretningspligt 85

2.2. Oplysningspligt 93

2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 93

2.4. Straffebestemmelser 102

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 108

3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 108

3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 118

3.3. Særlig familievejlederordning - børn med handicap 120

3.4. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde 121

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 124

4.1. Med samtykke - så vidt muligt 125

Børnefaglig undersøgelse 125

4.2. Uden samtykke 140

4.3. Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke 143

4.4. Børnehuse 146

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 151

5.1. Betingelser 151

5.2. Samtykke 156

5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger i hjemmet 159

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 162

6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 163

6.2. Støtte i hjemmet 164

6.3. Familiebehandling 165

6.4. Familiebehandling ved døgnophold 166

6.5. Aflastningsophold 167

6.6. Fast kontaktperson 169

6.7. Anbringelse uden for eget hjem 172

6.8. Praktiktilbud 173

6.9. Anden hjælp 175

6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 176

6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 183

1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 183

2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 189

6.12. Den nænsomme anbringelse 191

6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 192

6.14. Forældrepålæg 194

6.15. Børne- og ungepålæg 202

6.16 Netværkssamråd for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet eller anden                         alvorlig kriminalitet 209

6.17. Tilbud om udslusning til unge under 18 år,  der har afsonet frihedsstraf 213

Kap. 7 Tvangsanbringelse 216

7.1. Betingelser 217

7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 225

7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 226

7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 228

7.5. Opretholdelse af anbringelse 230

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 237

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan og valg af opholdssted 246

9.1. Handleplan og støtteplan  til forældrene ved anbringelse 248

9.2. Handleplanens indhold og opbygning 249

9.3. Helhedsorienteret plan 255

9.4. Valg af opholdssted og skolegang m.v. 259

Faglig støtte i forbindelse med evt. adoption 266

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 268

10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 268

10.2. Godkendelse 281

10.3. Betaling m.v. 283

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 292

11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 294

11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 297

11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 300

Screening af unge 301

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 303

12.1. Tilsyn 303

12.2. Beslutninger under barnets ophold uden for hjemmet 305

12.3. Opfølgning og tilsyn 318

Kap. 13 Samvær og kontakt 324

13.1. Ret til samvær og kontakt 325

13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af samvær og kontakt 335

13.3. Klageadgang 345

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 348

14.1. Lovens formål, anvendelsesområde og voksenansvar 348

14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller under en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 353

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser 356

15.1. Ophør af foranstaltninger 356

15.2. Videreførelse af anbringelser 370

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 379

16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 381

16.2. Servicelovens almindelige tilbud 393

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 399

Kap. 18 Adoption uden samtykke 406

Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 418

Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 420

Bilag III: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 422

Bilag IV: Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 431

Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 535 af 2.5.2019) 445

Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 727 af 10.7.2019) 448

Bilag VII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2022) 450

Anvendt lovmateriale m.v. 454

Principmeddelelser 455

Lovregister 459

Stikordsregister 461

Ingen kommentarer: