3. februar 2020

Pædagogisk overblik - love og regler 2020

E-bogen "Pædagogisk overblik - love og regler m.v." (se www.erikjappe.dk) kan fås ved at sende en bestillingsmail til erikjapp@gmail.com samtidig med at du indbetaler 100 kr. via Mobilepay til 3035 1765. 

Hvis du ikke anvender Mobilepay, kan du overføre 100 kr. til:
Reg. nr.: 9255 Kontonr.: 8970900579.

I løbet af de 12 efterfølgende måneder får du tilsendt løbende opdateringer med nye emner, rettelser af links m.v. Herefter sletter jeg din mail, så jeg ikke opbevarer dine data. 

Seneste opdaterede udgave er udsendt 10.8.2020 til alle, der har købt bogen efter 10.8.2019.

Nye emner pr. 10.8.2020:
1) Sterilisation og kastration af borgere med nedsat psykisk funktionsevne
2) Forældre med nedsat funktionsevne - støttemuligheder
3) Tillid (dagtilbud)
4) Pædagogen i folkeskolen 
5) Straffeattest
6) Pædagogisk tilsyn med dagtilbud
7) Børn i krise og sorg - sorggrupper m.v.
8) Normaliseringsprincippet - ret til et liv så nær det normale som muligt
9) Oversigt - børn og unge med særlige behov
10) Efterværn
11) Oversigt: Struktur i Danmark - fokus på det undervisningsmæssige, sociale og sundhedsmæssige område
12) Oversigt: Handicapkompenserende ydelser til børn og unge med nedsat funktionsevne 
13) Oversigt: Anbringelsessteder og anbringelsesgrundlag
14) Opretholdt anbringelse
15) Opdateret udgave af serviceloven medtaget som bilag med direkte links til bogens §§'er.
16) Dagtilbudsloven medtaget som bilag med direkte links til bogens §§'er.
17) Mænd i krise m.v.
18) Børnefaglig undersøgelse (§ 50)
19) Forældrekompetenceundersøgelse
20) Barnets tarv - barnets bedste 
21) Når kommunen træffer afgørelse
22) Oversigt over centrale love med link til retsinformation.dk

Hertil kommer en lang række tilføjelser til ebogens forskellige emner.

NB: Hvis du ikke mener at have modtaget bogen d. 10.8.2020 - venligst tjek spammail, før du skriver tilbage. På forhånd tak.

NB: Bogen må ikke kopieres eller deles med andre.5. august 2019

Børn og Unge Håndbogen 2020

ISBN: 978-87-91165-13-9
Børn og Unge Håndbogen 2020 (464 sider)
Udgivelsesdato: 13.9.2019


Pris: 300 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage.

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835


Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag.Regn selv prisen ud for køb af BU 2020:

1 bog:    380 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 680 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 1.000 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.600 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 2.200 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 2.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 2.800 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 3.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 300 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.


Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.

******

Denne 22. udgave af håndbogen er opdateret med alle relevante ændringer i bekendtgørelser og love, vejledninger, principafgørelser, JH-svar og takster m.v., siden bogen sidst udkom i september 2018.

Relevante og indarbejdede lovændringer i folketingsåret 2018/2019:

  1. Lov nr. 1530 af 18.12.2018 (LF 8) om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (mere kvalitet i plejefamilier)
  2. Lov nr. 1705 af 27.12.2018 (LF 84) om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
  3. Lov nr. 1711 af 27.12.2018 (LF 91) om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
  4. Lov nr. 1720 af 27.12.2018 (LF 85) om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)
  5. Lov nr. 278 af 26.3.2019 (LF 60) om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)
  6. Lov nr. 497 af 1.5.2019 (LF155) om ændring af adoptionsloven, lov om social service og forskellige andre love (kontinuitet og enkle forløb for børn, der adopteres uden samtykke)

Hertil kommer ændringer i straffelovens § 156 og § 157 (pligtforsømmelse m.v.) og indførelse af straffelovens § 215 a (kriminalisering af udlandsophold, der bringer et barns sundhed eller udvikling i alvorlig fare). Endelig er der i Lov om Familieretshuset indført en bestemmelse om kommunens initiativret (lovens § 24), som er omtalt i denne bog.


*****

Indhold

Oversigt 8
Indledning 9
Generelt om børn og unge-bestemmelserne 14

Kap. 1 Forvaltningen og borgeren m.v. 20
1.1. Kommunalbestyrelsen, regionsrådet, socialtilsynet g Tilbudsportalen 20
1.2. Børn og unge-udvalget 30
1.3. Klage m.v. 37
Ankestyrelsens beføjelser uden klage 40
1.4. Klage til Ankestyrelsen i § 74-sager 45
1.5. Domstolsprøvelse 48
1.6. Advokatbistand 52
1.7. Aktindsigt og partshøring i § 72-sager 57
1.8. Bistand fra politiet 58
1.9. Børn er også borgere 64
1.10. Fælles forældremyndighed 71
1.11. Selvstændig handlekommune for anbragte børn 77
1.12. Fælles social vagtordning 80
1.13. Systematisk inddragelse af familie og netværk 81
1.14. Kvinder og børn på krisecentre 82
1.15. Anvendelse af anden aktør 83

Kap. 2 Underretningspligt, oplysningspligt og straffebestemmelser 85
2.1. Underretningspligt 85
2.2. Oplysningspligt 93
2.3. Når kommunen har modtaget en underretning 93
2.4. Straffebestemmelser 101

Kap. 3 Rådgivning, konsulentbistand m.v. 107
3.1. Rådgivning og konsulentbistand m.v. 107
3.2. Rådgivning, undersøgelse og behandling 117
3.3. Særlig familievejlederordning for børn med handicap 119
3.4. Udveksling af oplysninger i det tidlige eller forebyggende arbejde 120

Kap. 4 Undersøgelser af barnets forhold 123
4.1. Med samtykke - så vidt muligt 124
4.2. Uden samtykke 138
4.3. Lægelig undersøgelse og behandling uden samtykke 142
4.4. Børnehuse 145

Kap. 5 Afgørelse om foranstaltninger efter § 52 149
5.1. Betingelser 149
5.2. Samtykke 154
5.3. Afgørelse uden samtykke om foranstaltninger i hjemmet 157

Kap. 6 Hjælpeforanstaltninger efter § 52 og § 54, forældrepålæg og ungepålæg m.v. 159
6.1. Ophold i dagtilbud m.v. 161
6.2. Støtte i hjemmet 161
6.3. Familiebehandling 162
6.4. Familiebehandling ved døgnophold 163
6.5. Aflastningsophold 164
6.6. Fast kontaktperson 165
6.7. Anbringelse uden for eget hjem 169
6.8. Praktiktilbud 170
6.9. Anden hjælp 171
6.10. Økonomisk støtte efter § 52 a 172
6.11. Støtteperson m.v. og koordinator 181
1: Støtteperson m.v. ved anbringelse - § 54 181
2: Koordinator (ungdomssanktion) - § 54 a 187
6.12. Den nænsomme anbringelse 188
6.13. Ydelser under døgnophold - § 55 189
6.14. Forældrepålæg 192
6.15. Børne- og ungepålæg 200
6.16. Tilbud om udslusning til unge under 18 år, der har afsonet frihedsstraf 207

Kap. 7 Tvangsanbringelse 209
7.1. Betingelser 210
7.2. Anvendelse af tvangsbestemmelserne - uanset samtykke 219
7.3. Særligt om unge, der er fyldt 15 år 220
7.4. Krav til indstillingen i § 58-sager 222
7.5. Opretholdelse af anbringelse 223

Kap. 8 Foreløbige afgørelser 232

Kap. 9 Handleplan, helhedsorienteret plan og valg af opholdssted 242
9.1. Handleplan - unge stofmisbrugere 244
9.2. Handleplan og støtteplan til forældrene ved anbringelse 245
9.3. Netværkssamråd og handleplaner for unge under 18 år, der har begået voldskriminalitet
       eller anden alvorlig kriminalitet 246
9.4. Handleplanens indhold og opbygning 251
9.5. Helhedsorienteret plan 257
9.6. Valg af opholdssted og skolegang 262

Kap. 10 Formidlet døgnophold i plejefamilier og opholdssteder m.v. 268
10.1. Plejefamilier og opholdssteder m.v. 268
10.2. Godkendelse 281
10.3. Betaling m.v. 284

Kap. 11 Døgninstitutioner for børn og unge, herunder anbringelse på sikrede døgninstitioner m.v. 292
11.1. Anbringelse på delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner 294
11.2. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner 297
11.3. Anbringelse på særligt sikrede afdelinger 300
       Screening af unge  301

Kap. 12 Tilsyn og opfølgning m.v. 303
12.1. Tilsyn 303
12.2. Beslutninger under barnets ophold uden for hjemmet 305
12.3. Opfølgning og tilsyn 317

Kap. 13 Samvær og kontakt 322
13.1. Ret til samvær og kontakt 323
13.2. Overvåget samvær og afbrydelse af samvær og kontakt 334
13.3. Klageadgang 348

Kap. 14 Voksenansvar for anbragte børn og unge 350
14.1. Lovens formål, anvendelsesområde og voksenansvar 350
14.2. Tilbageholdelse i forbindelse med anbringelse eller under en anbringelse umiddelbart efter en anbringelse 355

Kap. 15 Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser 358
15.1. Ophør af foranstaltninger 358
15.2. Videreførelse af anbringelser 371

Kap. 16 Foranstaltninger for unge over 18 år 380
16.1. Tilbud til unge fra 18 til 22 år 382
16.2. Servicelovens almindelige tilbud 395

Kap. 17 Privat familiepleje og døgnplejehjem 399

Kap. 18 Adoption uden samtykke 407


Bilag I: Oversigt over hjælpeforanstaltninger m.v. uden samtykke 418
Bilag II: Oversigt over plejefamilier m.fl. 420
Bilag III: Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 422
Bilag IV: Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 431
Bilag V: Bkg. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (nr. 535 af 2.5.2019) 445
Bilag VI: Bkg. af forretningsorden for børn og unge-udvalgene (nr. 727 af 10.7.2019) 448
Bilag VII: Vederlag/satser (taksttabel for år 2020) 450

Anvendt lovmateriale m.v. 454
Principafgørelser 455
Lovregister 460

Stikordsregister 462

27. marts 2019

Forvaltnings- og HandicapRet

ISBN: 978-87-91165-14-6
Udgivelsesdato: 9.4.2019

Pris: 200 kr. inkl. moms. Dertil kommer forsendelse. Bestil bøger via mail til erikjapp@gmail.com - så har du bogen/bøgerne i løbet af nogle få dage. 

Bogen er i B5-format (17,6 x 25 cm) og er på 314 sider.


Alle bøger fremsendes med PostDanmark som pakkepost, der bør være fremme hos modtageren/udleveringsstedet næste hverdag, når bøgerne afsendes en hverdag. 

Send din bogbestilling til: erikjapp@gmail.com

Udgiver: Forlaget Kolibri v. Erik Jappe, Spangsbjerg Park 40, 8800 Viborg. CVR: 15687835


Regn selv prisen ud:

1 bog:     280 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
2 bøger: 480 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
3 bøger: 700 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
4 bøger: 900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
5 bøger: 1.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
6 bøger: 1.300 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
7 bøger: 1.500 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
8 bøger: 1.700 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
9 bøger: 1.900 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
10 bøger: 2.100 kr. incl. moms og pakkeforsendelse.
11 bøger og derover: 200 kr. incl. moms x antal - pakkeforsendelse er gratis.

Salg til kommuner m.v.: Husk at anføre korrekt EAN-nr. og evt. bruger-ID ved bestillingen - faktura fremsendes via virk.dk.
Salg til advokater og liberale erhverv i øvrigt: Anfør gerne CVR-nr.
Salg til boghandlere: Kun boghandlerrabat ved køb af mindst 10 eks. Ingen returret.
Salg til private borgere og private organisationer: Bogen sælges kun mod forudbetaling. Indsæt beløbet i Nordea på reg. nr. 9255 kt. 8970900579. Husk navn på betaling og husk at bestille bogen via mail med din adresse. Betaling kan også ske via MobilePay til tlf.: 3035 1765.


Målgruppe:

Bogen er særdeles anvendelig for borgere med nedsat funktionsevne og for pårørende, for kommunernes sagsbehandlere, for medlemmer af kommunernes handicapråd og andre, der privat eller professionelt beskæftiger sig med børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne. Bogen vil også med fordel kunne anvendes i undervisningssammenhæng f.eks. på socialrådgiveruddannelsen, da bogen giver en solid indføring i de vigtigste forvaltningsretlige regler og reglernes anvendelse i praksis.


Fra bogens forord:

I mit arbejde inden for området børn og voksne med handicap er jeg stødt på ganske mange problemstillinger, hvor det har været nødvendigt at rette blikket temmeligt skarpt på lovgivningen. Landets kommuner er for det meste hårdt pressede økonomisk. Budgetterne skal holdes - også budgetterne for personer med handicap. Ofte fortolkes servicelovens bestemmelser om hjælp til personer med handicap ganske snævert og nogle gange for snævert. Det presser borgere med handicap, og hvis de ikke kender til deres rettigheder, kan det være temmeligt svært at få den hjælp, som borgeren efter loven har ret til.

I denne bog sætter jeg fokus på retssikkerhed og forvaltning, samtidigt med at en række af servicelovens bestemmelser om hjælp til personer med et handicap omtales.  Jeg berører således blot anden lovgivnings bestemmelser om hjælp til personer med et handicap periferisk.

Jeg har valgt at tage udvalgte emner og centrale problemstillinger inden for forvaltnings- og handicapretten under behandling for at give læseren et indblik i, hvilke faktorer der skal fokuseres på, når der skal findes et svar på spørgsmålet eller problemstillingen.

For en generel indføring i gældende lovgivning kan jeg henvise til borger.dk. 

Nogle af bogens artikler har ikke været offentliggjort tidligere, mens andre af bogens artikler i anden sammenhæng har været hel eller delvist offentliggjort på dukh.dk. Mange af de tidligere offentliggjorte artikler er omarbejdet og tilføjet nye aspekter. For en ordens skyld skal det nævnes, at det er artikler, som jeg under min ansættelse i DUKH fra 2009 til og med 2018 har udarbejdet og offentliggjort i form af Praksisnyt.

Alle artikler, der er medtaget i denne bog, er fuldt opdaterede, dvs. ny lovgivning og principafgørelser m.v. er indarbejdet overalt i bogen.

Jeg håber, at bogen kan medvirke til at øge kendskabet til den sociale lovgivning inden for handicapområdet. Hvis du har kommentarer til bogens indhold eller gode idéer til supplerende materiale, der med fordel kan medtages, er du velkommen til at sende mig en mail. Send din mail til: erikjapp@gmail.com.

Indhold

Indledning 7

Handicappolitiske principper og værdier:

Hvad betyder kompensationsprincippet i praksis? 8
Sektoransvarlighedsprincippet, lex specialis og afgrænsningsaspektet 11
Lighedsprincippet - hvad betyder det? 14
Værdi: Værdighed inden for handicapområdet 17
Normaliseringsprincippet: Ret til et liv så nær det normale som muligt 20


Sagsbehandling og forvaltning:

Rådgivning: Rådgivningsydelser efter serviceloven 24
Vejledning: Kommunens pligt til at yde vejledning, mangelfuld vejledning m.v. 27
Ansøgning: Ansøgning om ydelser efter serviceloven m.v. 29
Ansøgning: Hvem er eller kan være part i en ansøgningssag? 32
Ansøgning: Gælder en bevilling altid fra ansøgningsdatoen? 36
Sagsbehandling: Hurtighedsprincippet - hvad sker der, hvis det ikke overholdes? 39
Sagsbehandling: Medvirken i egen sag 42
Sagsbehandling: Anvendelse af tro og love-erklæringer i serviceloven 44
Sagsbehandling: Kan og skal-bestemmelser - er der nogen reel forskel? 47
Sagsbehandling: Hvad er en garantiforskrift - hvad sker der, hvis den ikke overholdes? 50
Sagsbehandling: Forskelle mellem en bisidder og en partsrepræsentant 52
Sagsbehandling: Lydoptagelse af møder - må det finde sted? 55
Sagsbehandling: Må kommunen begrænse en borgers kontakt til dem? 57
Sagsoplysning: Når borgeren og kommunen er uenige om oplysningsgrundlaget 60
Sagsoplysning: Manglende medvirken til sagens oplysning 62
Sagsoplysning: Notatpligt 65
Sagsoplysning: Har en borger ret til at få slettet oplysninger i sin sag? 67
Vurdering: Helhedsvurdering efter retssikkerhedslovens § 5 69
Vurdering: Konkret og individuel vurdering 72
Vurdering: Inddragelse af økonomiske hensyn 74
Partshøring: Partshøring og agterskrivelse 75
Partshøring: Hvad er en rimelig svarfrist ved partshøring? 78
Afgørelse: Når kommunen træffer afgørelse - eks.: § 97 80
Afgørelse: Hvornår skal/kan en afgørelse tillægges opsættende virkning? 83
Afgørelse: Hvis kommunen undlader at fremsende en afgørelse til en partsrepræsentant 86
Begrundelse: Begrundelse af afgørelse 88
Begrundelse: Hvornår har en borger ret til en særlig uddybende begrundelse? 89
Udførelse: Iværksættelse af afgørelse 91
Udførelse: Faktisk forvaltningsvirksomhed 92
Opfølgning: Opfølgning af løbende ydelser efter serviceloven 95
Opfølgning: Ophør eller ændring af løbende bevilling - indrettelseshensynet 98
Aktindsigt: Aktindsigt i egen sag 100
Klage: Hvem kan der klages til - hvad kan der klages over 104
Klage: Klagevejledning i afgørelsessager 106
Klage: Når klagefristen er overskredet 109
Klage: Inddragelse af nye oplysninger i klagesag (nova) 111
Klage: Genvurdering i klagesager - hvordan er reglerne? 114
Klage: Hastebehandling af klagesag 116
Klage: Hvad betyder det, når Ankestyrelsen hjemviser en sag til kommunen? 117
Forældelse: Forældelse af krav - suspension af forældelsesfristen 119
Tilbagebetaling: Tilbagebetaling af ydelser efter serviceloven 122
Flytning: Flytning til anden kommune 125


Børn og unge:

SEL § 32: Optagelse i og betaling for særlige dagtilbud 129
SEL § 32 a: Hjemmetræning - godkendelse m.v. 132
SEL § 41: Målgruppevurdering efter § 41 - med/uden behandling 134
SEL § 41: Skal merudgifter sandsynliggøres eller dokumenteres? 137
SEL § 41: Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over? 278
SEL § 41: Kan et barn med ADHD få støtte til merudgifter, når barnet går i en almindelig folkeskoleklasse? 140
SEL § 41: Omberegning af merudgiftsydelse efter § 41 141
SEL § 41: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil 282
§ 41/§ 42: Når der er mulighed for operation eller medicinsk behandling 144
SEL § 42: Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse - afviklingsperiode 146
SEL § 42: Beregningsgrundlag for tabt arbejdsfortjeneste 148
SEL § 42: Fra ledighed m.v. til tabt arbejdsfortjeneste 151
SEL § 42: Beregningsgrundlag ved uafbrudt/afbrudt forløb 153
SEL § 42: Tillæg til ferieformål jf. § 42 154
SEL § 42: Tabt arbejdsfortjeneste og pensionsbidrag 157
SEL § 42: Samspil mellem § 42, § 118 og barselslovens § 26 160
SEL § 44: Muligheder for aflastning og afløsning 163
SEL § 45: Ledsagerordning til børn og unge mellem 12 og 18 år 166

Skole: Specialundervisning m.v. i folkeskolen 167
Skole: Frit skolevalg på specialundervisningsområdet 172
Skole/§ 41: Udgiften til befordring til og fra skole og til og fra skolefritidsordning 175


Unge ved overgangen til voksentilværelsen:

Efterskoleophold til unge med nedsat funktionsevne 178
Overgangshandleplan og helhedsorienteret plan 182
Efterværn og opretholdt anbringelse og samspil med andre ydelser 186
Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) - hvem er omfattet m.v.? 190
Førtidspension ved det fyldte 18. år 193
Hjælp til forældre med hjemmeboende voksne med nedsat funktionsevne 194
Når unge visiteres til botilbud efter almenboligloven og ikke har råd til at betale huslejen 197


Voksne:

SEL § 12: Opsøgende arbejde og rådgivning - gælder pligten til opsøgende arbejde også i forhold til f.eks. voksne med ADHD? 200
SEL § 85: Socialpædagogisk hjælp efter § 85 - betingelser, afgrænsning og rammer 202
SEL § 85: Socialpædagogisk ledsagelse til selvvalgte aktiviteter 204
SEL § 95: Kontant tilskud efter servicelovens § 95, stk. 3 207
SEL § 96: Opsplitning af BPA-ordninger i små bidder og hjælp døgnet rundt 212
SEL § 96: Kan en borger med en BPA-ordning efter § 96 få en ekstra hjælper med under ferie i udlandet? 214
SEL § 97: Kan en borger få en ledsagerordning efter § 97, hvis borgeren ikke verbalt kan kommunikere med sin ledsager? 217
SEL § 97: Kan en ægtefælle eller en anden nærtstående ansættes som ledsager? 218
SEL § 97: Ledsageropgaver 220
SEL § 100: Merudgifter til voksne og begrebet “indgribende karakter” 223
SEL § 100: Hvad betyder begrebet: ”… at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger”? 227
SEL § 100: Skal alle lidelser indgå i vurderingsgrundlaget ved ansøgning om hjælp efter § 100? 229
SEL § 100: Er der flere indgange til merudgiftsydelse efter § 100? 231
SEL § 100: Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over? 278
SEL § 100: Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil 282
SEL § 102: Tilbud af behandlingsmæssig karakter efter § 102 233
SEL § 103: Beskyttet beskæftigelse - rettigheder m.v. 235
SEL § 104: Aktivitets- og samværstilbud - rettigheder m.v. 237
Flere §§’er: Visitation til botilbud m.v. 238
SEL § 107: Flytning og udflytning fra midlertidigt botilbud efter § 107 240
SEL § 108: Frit valg af længerevarende botilbud efter § 108 og botilbud efter anden lovgivning 243
SEL § 108: Må kommunen placere en borger med behov for et botilbud efter § 108 på venteliste? 246
SEL § 129: Når værgen ønsker, at en borger skal flyttes til et andet botilbud 249
SEL § 129: Flytning fra egnet botilbud jf. § 129, stk. 4 - egen interesse 252
SEL § 141: Handleplan eller evt. en helhedsorienteret plan 255
Flere §§’er: Nogle støttemuligheder til forældre med nedsat funktionsevne 257

Borgerdeltagelse i rehabiliteringsteamets møde 262
Ansøgning om fleksjob, ressourceforløb m.v. 264
Muligheder for førtidspensionister for at vende tilbage til arbejdsmarkedet 268
Støtte til folkepensionister med nedsat funktionsevne og lidt om SUPP 272


Fælles for børn, unge og voksne:

Skal der foreligge en lægelig diagnose, før det kan vurderes, om funktionsevnen er varigt nedsat? 275
Hvad dækker begrebet ”nødvendige merudgifter” over? 278
Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil 282
Vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, stk. 2 287
Hjælp til rengøring efter serviceloven til borgere med nedsat funktionsevne 290
Bevilling af forbrugsgoder efter servicelovens § 113 294
Hjælp til driftsudgifter af hjælpemidler 298
Gangdistancens rolle ved tilkendelse af transportmidler efter serviceloven? 300
Borgerens samlede kørselsbehov kan tilgodeses ved andre ordninger 303
Boligindretning efter § 116 og mur- og nagelfast 306
Når der er behov for mere omfattende ændringer af boligen 307
Hvilke krav kan der stilles til en ægtefælle og andre husstandsmedlemmer ved ydelser efter serviceloven m.v.? 308


Bilag:

Anvendt lovmateriale 312
Eksempel på tjekliste - servicelovens § 97 314